آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
بازي با آتش

بازي با آتش

مقاله حاضر، خلاصه گزارشي است دربارة تحقيقاتي كه پيرامون بازي‌هاي رايانه‌اي و تأثير آنها بر كودكان و نوجوانان انجام شده است.


اين گزارش حاوي بررسي دو ديدگاه عمده در زمينه بازي‌هاي رايانه‌اي و تاثير آنهاست. ديدگاه اول معتقد است ويژگي‌هاي شخصيتي و شرايط محيطي كودك بر ميزان و نوع تأثيرپذيري وي از بازي‌هاي رايانه‌اي موثر است و خود بازي تأثير مستقلي بر كاربر ندارد اما ديدگاه دوم ديدگاه رسانه فعال است كه خشونت بازي‌هاي رايانه‌اي را منشاء تأثيرات عميق و مستقيم بر كاربران به ويژه خردسالان مي‌داند.

كليد واژه‌ها: كودك، رسانه، بازي‌هاي رايانه‌اي، كاربر فعال، رسانة فعال، پرخاشگري.
کلید واژه:

مقاله حاضر، خلاصه گزارشي است دربارة تحقيقاتي كه پيرامون بازي‌هاي رايانه‌اي و تأثير آنها بر كودكان و نوجوانان انجام شده است. اين گزارش حاوي بررسي دو ديدگاه عمده در زمينه بازي‌هاي رايانه‌اي و تاثير آنهاست. ديدگاه اول معتقد است ويژگي‌هاي شخصيتي و شرايط محيطي كودك بر ميزان و نوع تأثيرپذيري وي از بازي‌هاي رايانه‌اي موثر است و خود بازي تأثير مستقلي بر كاربر ندارد اما ديدگاه دوم ديدگاه رسانه فعال است كه خشونت بازي‌هاي رايانه‌اي را منشاء تأثيرات عميق و مستقيم بر كاربران به ويژه خردسالان مي‌داند. كليد واژه‌ها: كودك، رسانه، بازي‌هاي رايانه‌اي، كاربر فعال، رسانة فعال، پرخاشگري.

707

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.