آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
جريان‌سازي خبري به مثابه شكل جديد جريان يكسويه اطلاعات

جريان‌سازي خبري به مثابه شكل جديد جريان يكسويه اطلاعات

در دنياي امروز، خبر به عنوان مهم‌ترين محصول رسانه‌هاي جمعي، از جايگاه ويژه‌اي در تعيين خط‌مشي‌ها و اشاعه آنها برخوردار است. جوامع پيشرفته غربي با در اختيار داشتن ابر رسانه‌ها و مهم‌ترين مراكز خبري دنيا، در جريان‌سازي‌هاي خود بهره فراواني از خبر مي‌برند. اين كشورها با وجود ادعاي عيني‌گرايي، با ايجاد فضا و جوسازي عليه كشورهايي كه سياست‌ها و خط‌مشي‌هايشان متباين با سياست‌هاي آنهاست، تصويري غير واقعي، گمراه‌كننده و مخدوش از وقايع و رخدادهاي اين جوامع در معرض ديد توده‌هاي مخاطب قرار مي‌دهند. كشور ما ايران نيز از جمله جوامعي است كه به دليل ماهيت ضد استعماري خود، در طول سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي، همواره در معرض جريا‌ن‌سازي‌هاي منفي رسانه‌هاي خبري غرب بوده است.


مقاله حاضر، ابتدا تكنيك‌ها و فنون جريان‌سازي خبري را بررسي کرده و در ادامه، به تببين و تحليل جريان‌سازي ‌هاي منفي رسانه‌هاي خبري غرب در خصوص كشورمان ايران پرداخته است. در پايان نيز راهكارهايي براي مقابله با موج فزاينده جريان‌سازي‌هاي منفي ارائه شده است.

واژگان کليدي: انگاره‌سازي، جريان‌سازي، جنگ رواني، خبر، شايعهکلید واژه:

در دنياي امروز، خبر به عنوان مهم‌ترين محصول رسانه‌هاي جمعي، از جايگاه ويژه‌اي در تعيين خط‌مشي‌ها و اشاعه آنها برخوردار است. جوامع پيشرفته غربي با در اختيار داشتن ابر رسانه‌ها و مهم‌ترين مراكز خبري دنيا، در جريان‌سازي‌هاي خود بهره فراواني از خبر مي‌برند. اين كشورها با وجود ادعاي عيني‌گرايي، با ايجاد فضا و جوسازي عليه كشورهايي كه سياست‌ها و خط‌مشي‌هايشان متباين با سياست‌هاي آنهاست، تصويري غير واقعي، گمراه‌كننده و مخدوش از وقايع و رخدادهاي اين جوامع در معرض ديد توده‌هاي مخاطب قرار مي‌دهند. كشور ما ايران نيز از جمله جوامعي است كه به دليل ماهيت ضد استعماري خود، در طول سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي، همواره در معرض جريا‌ن‌سازي‌هاي منفي رسانه‌هاي خبري غرب بوده است. مقاله حاضر، ابتدا تكنيك‌ها و فنون جريان‌سازي خبري را بررسي کرده و در ادامه، به تببين و تحليل جريان‌سازي ‌هاي منفي رسانه‌هاي خبري غرب در خصوص كشورمان ايران پرداخته است. در پايان نيز راهكارهايي براي مقابله با موج فزاينده جريان‌سازي‌هاي منفي ارائه شده است. واژگان کليدي: انگاره‌سازي، جريان‌سازي، جنگ رواني، خبر، شايعه

595

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.