آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
عوامل مؤثر بر پذيرش و نشر شايعه در بين شهروندان تهراني

عوامل مؤثر بر پذيرش و نشر شايعه در بين شهروندان تهراني

آنچه پيش‌روست، حاصل پژوهشي است كه از سوي نگارندگان، در سال 1385 انجام شده است. اين پژوهش، در مركز تحقيقات صداوسيما به روش پيمايشي انجام شده و جامعة آماري آن، شامل تمام افراد بالاي 15 سال ساكن تهران است.


هدف پژوهشگران، سنجش ميزان اثرگذاري عوامل شخصي، رسانه‌اي و روان‌شناختي بر شكل‌گيري، پذيرش و انتشار شايعه بوده است.


در بخش مباني نظري مقاله، مطالعات مربوط به تعريف شايعه، ضريب نفوذ، عوامل مؤثر بر شكل‌گيري، تحول و پذيرش شايعه، از ديدگاه نظريه‌پردازاني چون آلپورت، پستمن، بورينگ و كاپفرر بررسي شده و در بخش دوم، به تأثير عواملي چون نوع رسانه، اعتماد به شايعه به مثابه يك رسانه، اعتماد به اخبار صداوسيما، بي‌اعتمادي به مسئولان، وجود فرهنگ‌ شفاهي، احساس ناامني، نااميدي، فرافكني، تفكرات قالبي و نوع فعاليت افراد بر پذيرش و انتقال شايعه پرداخته شده است.
کلید واژه:

آنچه پيش‌روست، حاصل پژوهشي است كه از سوي نگارندگان، در سال 1385 انجام شده است. اين پژوهش، در مركز تحقيقات صداوسيما به روش پيمايشي انجام شده و جامعة آماري آن، شامل تمام افراد بالاي 15 سال ساكن تهران است. هدف پژوهشگران، سنجش ميزان اثرگذاري عوامل شخصي، رسانه‌اي و روان‌شناختي بر شكل‌گيري، پذيرش و انتشار شايعه بوده است. در بخش مباني نظري مقاله، مطالعات مربوط به تعريف شايعه، ضريب نفوذ، عوامل مؤثر بر شكل‌گيري، تحول و پذيرش شايعه، از ديدگاه نظريه‌پردازاني چون آلپورت، پستمن، بورينگ و كاپفرر بررسي شده و در بخش دوم، به تأثير عواملي چون نوع رسانه، اعتماد به شايعه به مثابه يك رسانه، اعتماد به اخبار صداوسيما، بي‌اعتمادي به مسئولان، وجود فرهنگ‌ شفاهي، احساس ناامني، نااميدي، فرافكني، تفكرات قالبي و نوع فعاليت افراد بر پذيرش و انتقال شايعه پرداخته شده است.

800

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.