آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
تأثير اينترنت بر درگير‌شدگي مدنی شهروندان

تأثير اينترنت بر درگير‌شدگي مدنی شهروندان

درگيرشدگي مدنی ازجمله ملزومات بنيادين مردم‌سالاري و شهروندي است. از ربع پاياني سده 20 به بعد با پديده‌اي به نام «انفجار اطلاعات و آگاهي سياره‌اي» روبه‌رو بوده‌ايم. اينترنت از يک‌سو‌، اطلاعات و نگرش‌هاي دموکراتيک را گسترش داده و از سوي ديگر نوعي مشارکت سياسي جديد برخط (اينترنتي) را موجب شده است. در اين نوشتار با بررسی نتايج برخي از مهم‌ترين مطالعات کمّي انجام شده، این نظریه برجسته شده است که اينترنت بر درگيرشدگي سياسي جوانان و بزرگسالان تحصيلکرده‌تر در دو نوع يادشده (برخط و غير برخط) تا حد به نسبت خوبي (نه قوي و زياد) تأثير‌گذار بوده است. بر‌اساس این مطالعات، نویسنده در پایان مدلي زمينه‌گرا در زمينه تأثير اينترنت بر مشارکت سياسي ارائه داده است.

واژگان کليدي: اطلاعات سياسي، اينترنت، برخط و خارج از خط، شهروندان
کلید واژه:

درگيرشدگي مدنی ازجمله ملزومات بنيادين مردم‌سالاري و شهروندي است. از ربع پاياني سده 20 به بعد با پديده‌اي به نام «انفجار اطلاعات و آگاهي سياره‌اي» روبه‌رو بوده‌ايم. اينترنت از يک‌سو‌، اطلاعات و نگرش‌هاي دموکراتيک را گسترش داده و از سوي ديگر نوعي مشارکت سياسي جديد برخط (اينترنتي) را موجب شده است. در اين نوشتار با بررسی نتايج برخي از مهم‌ترين مطالعات کمّي انجام شده، این نظریه برجسته شده است که اينترنت بر درگيرشدگي سياسي جوانان و بزرگسالان تحصيلکرده‌تر در دو نوع يادشده (برخط و غير برخط) تا حد به نسبت خوبي (نه قوي و زياد) تأثير‌گذار بوده است. بر‌اساس این مطالعات، نویسنده در پایان مدلي زمينه‌گرا در زمينه تأثير اينترنت بر مشارکت سياسي ارائه داده است. واژگان کليدي: اطلاعات سياسي، اينترنت، برخط و خارج از خط، شهروندان

1392

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.